Novosti

ODLUKA o privremenoj obustavi održavanja redovitih programa odgojno-obrazovnog rada u Dječjem vrtiću Biograd

GRAD BIOGRAD NA MORU
Gradonačelnik

KLASA: 601-01/20-01/01
URBROJ: 2198/16-01-20-1
Biograd na Moru, 14. ožujka 2020. godine

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – proč. tekst, 137/15. – ispr., 123/17. i 98/19.), članka 4. stavka 1. Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“, broj 79/07., 113/08., 43/09. i 130/17.) i članka 35. Statuta Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 5/09., 3/13., 8/13. – proč. tekst, 4/15. i 2/18.), a sukladno preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Nacionalnog stožera za civilnu zaštitu, Stožera civilne zaštite Zadarske županije i Naputku Predsjednika Vlade Republike Hrvatske od 13. ožujka 2020. godine, gradonačelnik Grada Biograda na Moru donosi

ODLUKU
o privremenoj obustavi održavanja redovitih programa odgojno-obrazovnog rada u
Dječjem vrtiću „Biograd“ Biograd na Moru

I.
Privremeno se obustavlja održavanje redovitih programa odgojno-obrazovnog rada u Dječjem vrtiću „Biograd“ Biograd na Moru, počevši od ponedjeljka 16. ožujka 2020. godine do 30. ožujka 2020. godine.

Privremena obustava rada iz stavka 1. ove točke odnosi se na prostor Dječjeg vrtića „Biograd“ u Biogradu na Moru, u ulici Marina Držića 1, kao i na prostor područnog objekta Dječjeg vrtića „Biograd“ u ulici Paška 1.

II.
U razdoblju dok traje privremena obustava održavanja redovitih programa odgojno-obrazovnog rada, Dječji vrtić „Biograd“ obvezan je osigurati potrebno dežurstvo u svojim prostorijama za djecu čiji roditelji zbog svojih radnih obveza nisu u mogućnosti brinuti o njima, niti ih imaju kome povjeriti na čuvanje.

III.
Mjerom privremene obustave iz točke I. ove Odluke želi se smanjiti rizik širenja zaraze virusom COVID-19 na području Grada Biograda na Moru.

IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenim stranicama Grada Biograda na Moru, kao i na službenim stranicama Dječjeg vrtića „Biograd“, te na oglasnim pločama istih.


Gradonačelnik
Ivan Knez, dipl. ing. agr.


ODLUKA o privremenoj obustavi održavanja redovitih programa odgojno-obrazovnog rada u Dječjem vrtiću Biograd

Dječji vrtić u Biogradu na Moru počeo je sa radom 1975. godine pod nazivom: Predškolska radna organizacija Miro i Rudolf Jelenković.

INFO

DJEČJI VRTIĆ "BIOGRAD" BIOGRAD NA MORU

Adresa: Marina Držića 1, Biograd na Moru

Tel / fax: 023/386-128

Tel: 023/383-305

Mob: 099/282-8759

OIB: 60175705264

e-mail: djecji.vrtic.biograd@gmail.com

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA