OBAVIJEST O POČETKU UPISA KROZ SUSTAV E-GRAĐANI 2023./2024.

Dječji vrtić Ivana Brlić Mažuranić, Biograd na Moru ove godine po prvi put provesti će elektroničke upise preko web aplikacije koja se nalazi u sustavu e-Građani (državni portal, poveznica https://gov.hr ).

U sustavu e-Građani dostupna je aplikacija Upisi u dječje vrtiće, poveznica https://e-upisi.hr preko koje će u upisnom roku od 11. svibnja do 19. svibnja 2023. do 12.00 sati roditelji/skrbnici moći prijaviti dijete na upis u matični objekt Marina Držića 1 i Paška 1.

Zbog popunjenosti kapaciteta, objekt Adria i matični objekt Marina Držića 1, nisu u mogućnosti vršiti upise za djecu u dobi od 3 godine do polaska u školu.

Prijave za upis u kraći popodnevni Program predškole provoditi će se naknadno i roditelji će biti pravovremeno obaviješteni.

Program predškole obvezan je za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu sukladno članku 23.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22). Školski obveznici u 2023. /2024. su djeca rođena do 31. ožujka 2018. godine.

Preduvjeti korištenja web aplikacije Upisi u dječje vrtiće su:

  • pristup internetu,
  • posjedovanje vjerodajnice za prijavu u sustav e-Građani.

Prijava u sustav e-Građani za upis u vrtić moguća je korištenjem bilo koje od 27 različitih vjerodajnica (https://gov.hr/hr/lista-prihvacenih-vjerodajnica/1792).

Za ispunjavanje zahtjeva za upis dovoljna je vjerodajnica značajne ili visoke razine sigurnosti.

Za roditelje koji nemaju pristup računalu, omogućeno je računalo u Vrtiću. Pomoć za korištenje ovog sustava, osigurana je kroz Vrtić gdje roditeljima nude pomoć educirani djelatnici.

Ova obavijest oglašena je na web stranici vrtića (www.dv-biograd.hr), oglasnoj ploči matičnog vrtića, oglasnoj ploči objekata u Paškoj 1 i hotel Adria, te u lokalnim medijima.

Za upis djeteta u Vrtić, Korisnik usluge predaje:

Obveznu dokumentaciju:

  1. Popunjeni zahtjev za upis djeteta u Vrtić (e-Građani)
  2. Rodni list i domovnica djeteta (e-Građani)
  3. Potvrda o prebivalištu djeteta i roditelja (e-Građani)
  4. Potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić (ne starija od 1 mjeseca, pdf)
  5. Preslika iskaznice imunizacije (pdf)
  6. Rodni listovi ostale djece u obitelji (e-Građani)
  7. Elektronički zapis o radno pravnom statusu Korisnika usluga (oba roditelja; e-Građani)

LISTA KRITERIJA ZA BODOVANJE

 

KRITERIJ

BODOVI

1.

Djeca s teškoćama u razvoju   sa nalazom i mišljenjem jedinstvenog tijela vještačenja

Direktan upis

2.

Dijete čija oba roditelja/skrbnika imaju prebivalište na području općine/grada dječjeg vrtića i državljani su RH

10

3.

Dijete i samohrani roditelj odnosno dijete iz jednoroditeljske obitelji ima prebivalište na području općine/grada dječjeg vrtića i državljani su RH

10

4.

Dijete iz obitelji s oba roditelja, oba roditelja su zaposlena

10

5.

Djeca čiji roditelj ima prebivalište na području grada/općine na čijem se području nalazi dječji vrtić od 20 i više godina

10

6.

Djeca iz jednoroditeljske obitelji sa zaposlenim roditeljem

10

7.

Djeca samohranih roditelja

10

8.

Dijete iz obitelji s oba roditelja, jedan je zaposlen, a drugi je redoviti učenik ili student

8

9.

Dijete i samohrani roditelj koji imaju prebivalište u gradu/općini na čijem se području nalazi dječji vrtić u koji se dijete upisuje (uz dostavu dokumentacije kojom se dokazuje status samohranog roditelja)

5

10.

Dijete iz obitelji s oba roditelja, jedan je zaposlen a drugi nezaposlen

5

11.

Dijete iz obitelji s teškim zdravstvenim stanjem člana koji živi u zajedničkom kućanstvu (teška bolest, invaliditet, teškoće u razvoju)

5

12.

Djeca čiji roditelji boluju od teža bolesti ili invalidnost (70% - invaliditeta), neizlječiva bolest

5

13.

Djeca iz jednoroditeljske obitelji

5

14.

Djeca žrtava i invalida Domovinskog rata

5

15.

Dijete oba zaposlena roditelja/skrbnika/udomitelja koji su na dan objave natječaja za upis u radnom odnosu u trajanju od najmanje 3 mjeseca

3

16.

Djeca hrvatskih branitelja i dragovoljaca Domovinskog rata

3

17.

Djeca iz obitelji koja živi u teškim socijalnim ili zdravstvenim uvjetima

3

18.

Dijete koje je bilo upisano u dječji vrtić, ali je u tijeku godine ispisano zbog objektivnih razloga te se ponovno upisuje u isti dječji vrtić

2

19.

Dijete roditelja koji su članovi OPG-a

2

20.

Dijete živi u udomiteljskoj ili skrbničkoj obitelji

2

21.

Djeca iz obitelji s troje ili više djece

2

22.

Djeca koja do 1. travnja tekuće godine navršavaju četiri godine života

2

23.

Dijete blizanac

1

24.

Dijete zaposlenika dječjeg vrtića

1

25.

Djeca čiji je brat/sestra već upisan u traženu ustanovu

1

26.

Djeca iz obitelji s dvoje djece

1

27.

Djeca koja imaju pisanu preporuku stručnjaka (psiholog, logoped, edukator rehabilitator) za uključivanje u vrtić

1

28.

Djeca koja su zadovoljila kriterije za upis u prethodnoj pedagoškoj godini, a nalazila su se na listi čekanja

1

29.

Djeca kojima je odgođen upis u školu

1

30.

Djeca roditelja/skrbnika koji primaju dječji doplatak

1

31.

Djeca u godini prije polaska u osnovnu školu

1

32.

Status podstanara, stan u nužnom smještaju

1

33.

Dijete koje do 31.08. tekuće godine puni godinu dana

0

34.

Djeca koja imaju potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić

0

35.

Inicijalni upitnik

0

36.

Iskaznica imunizacije-obavezna dokumentacija

 

0

 

 

Nepotpuna dokumentacija neće se razmatrati !

KLASA: 601-02/23-01/20

URBROJ: 2198-16-10-01-03-1

Biograd na Moru, 09. svibnja 2023.

 

NAPOMENA

RODITELJI KOJI NEMAJU PRISTUP RAČUNALU, UPIS DJETETA MOGU OBAVITI U TAJNIŠTVU MATIČNOG VRTIĆA NA ADRESI MARINA DRŽIĆA 1, BIOGRAD NA MORU, GDJE IM POMOĆ NUDE EDUCIRANI DJELATNICI.

PRILIKOM UPISIVANJA DJETETA U VRTIĆU, POTREBNO JE SA SOBOM DONIJETI (usb ili poslati na elektroničku poštu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.) DOKUMENTE ZA KOJE JE NAZNAČENO DA MORAJU BITI  SKENIRANI U PDF FORMATU KAKO BI SE MOGLI UČITATI U SUSTAV E-GRAĐANINA. 

TAJNIŠTVO NEĆE VRŠITI SKENIRANJE DOKUMENATA, VEĆ GA MOŽETE OBAVITI U FOTOKOPIRNICI!

UPISI TRAJU OD 11. - 19. SVIBNJA 2023. GODINE DO 12:00 SATI.

RAČUNALO U TAJNIŠTVU JE DOSTUPNO SVAKIM RADNIM DANOM OD 09:00 – 11:00 SATI I OD 12:00 – 14:00 SATI.

Pratite nas na društvenim mrežama

Telefon:
023/383-305

Image

Telefon:
023/383-305