Image

Zakonska regulativa


Zakon o predškolskom odogoju i obrazovanju

Opći akti vrtića

Zaštita osobnih podataka

Pristup informacijama

Način ostvarivanja pristupa informacijama ostvaruje se sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, a službenik za informiranje je tajnica Paula Mikulić.

Vrtić ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama, odnosno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14 i 15/14 - ispravak).

Javna nabava

Financijski planovi

Financijska izvješća

Kurikulum

Godišnja izvješća

Godišnji planovi

Rezultati izbora člana upravnog vijeća iz reda odgojitelja I stručnih suradnika

Pratite nas na društvenim mrežama

Telefon:
023/383-305

Image

Telefon:
023/383-305